เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ชนัญญา... EU470675924TH
ทิพย์ประภา... นำส่งเอง
นางสาว... EU470675853TH
กัลย์สุดา... EU470675703TH
ภัณฑิรา... EU470675717TH
สุพิชญาภรณ์... EU470675685TH
วีรวัฒน์... EU470675663TH
สกุลพร... EU470675629TH
คุณสาวิตรี... RC156742205TH
ศิวาพร​กังวานคุณากร... EU470675592TH
พีรวัส... EU470675558TH
มานิต... EU470675527TH
ฐิติกานต์.... RC156741859TH
ฐิตารีย์... EU470675544TH
ญาดา... EU470675495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
บนเส้นทางชีวิต อ.ประเวศ วะสี ( ฉบับรวมเล่ม )
ชื่อผู้แต่ง
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1.บ้านเกิด
2.เข้าโรงเรียน
3.โรงเรียนใหม่
4.วัยเด็ก
5.กองผสมสัตว์
6.งานวัยเด็ก
7.พี่น้อง
8.ญี่ปุ่นบุกไทย
9.สะพานท่าขาม
10.เครื่องบินทิ้งระเบิด
11.อพยพ
12.บ้านนอกเข้ากรุง
13.คิดถึงบ้าน
14.การศึกษาไร้ราก
15.เตรียมแพทย์
16.ชีวิตหอพัก
17.กบฏแมนฮัตตัน
18.เรียนทางคลินิก
19.แพทย์ประจำบ้าน
20.โลหิตวิทยา
21.เป็นนักเรียนนอก
22.ชีวิตในอเมริกา
23.ไปอังกฤษ
24.กลับประเทศไทย
25.การเรียนรู้
26.ตึกอนันทราช
27.ศึกษาสำรวจ
28.มิติทางวัฒนธรรม
29.สังคมศาสตร์ปริทัศน์
30.แพทยสมาคม/แพทยสภา
31.สนใจศาสนา
32.ปฏิบัติธรรม
33.กัลยาณมิตร
34.แพทย์แนวใหม่
35.แพทย์เต็มเวลา/ไม่เต็มเวลา
36.คุณค่าของคน
37.มิติมนุษย์
38.เป็นคอมมิวนิสต์
39.นักวิจัย
40.เดินทางต่างแดน
41.วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
42.ปรับกระบวน
43.ความว่างเปล่าทางวิชาการ
44.สถาบันตายซาก
45.ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม
46.จริยธรรมใหม่
47.เด็กเป็นของใคร
48.ภูมิคุ้มกันโรคทางสังคม
49.เข้าใจบูรณาการ
50.ธรรมชาติและอิสรภาพ
51.สังคมที่คิดถึงเงินมากกว่าคน
52.กรรมสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อม
53.พลังสร้างสรรค์องค์กร
54.รณรงค์ไม่สูบบุหรี่
55.รัฐประหาร
56.สันติวิธี
57.บูรณะชาติ
58.บนเส้นทางชีวิต
59.มนุษยธรรม
60.ทวิลักษณ์
61.ใบมีดโกนทาเกลือ
62.ชีวิตคือการศึกษา
63.ฉันทะในการเรียนรู้
64.พุทธทาส
65.รักษาปณิธาน
66.บทเรียนจากปัจฉิมอาพาธ
67.ทำบุญ/ไม่ทำกุศล
68.สุขภาพดี/สุขภาพเสีย
69.ความเป็นองค์กรกับการจัดการ
70.ความเป็นชุมชน
71.กตัญญต่อแผ่นดิน
72.สังคมกรรม
73.กระบวนทัศน์ใหม่
74.สังคมไทยสนใจสุขภาพเสีย
75.การรวมตัวทางวัฒนาธรรม
76.ธรรมชาติ จิตนาการ ความงาม มิตรภาพ ปัญญา
77.สุนทรียสัมผัส
78.เกษตรยั่งยืน
79.กรรมของพันธ์ุ
80.ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
81.ทางออกของประเทศไทย
82.เชื่อมโยงอย่างเป็นพลวัต
83.ความรักและความรู้
84.จารึกน้ำใจ
85.สันติศึกษา
86.สามัญสำนึก
87.ระลึกถึง
88.เสรีไทย/สันติภาพ
89.ความสุขทางจิตวิญญาณ
90.องค์กรชาวบ้าน
91.มรณานุสติ
รายละเอียด
ชีวิตและงานของหมอประเวศ วะสี (ราษฏรอาวุโส)
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมประวัติชีวิตและงานของนักคิดร่วมสมัยผู้หนึ่ง ในรูปแบบอัตชีวประวัติ เพื่อเป็นกรณีศึกษาเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นต่อๆ มา ถึงแม้จะเป็นเด็กบ้านนอก แต่ก็มีฉันทะจนสามารถก้าวสู่ความเป็นบุคคลทางปัญญา ให้ความคิด ข้อเสนอแนะ ระบบการศึกษา และเตือนสติแก่สังคมไทยอยู่เนืองๆ
ราคาปก
650.00 บาท
ลดเหลือ
499.00 บาท
จำนวน