เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
รจนา... EF266009252TH
ตฤณ... EF266050386TH
นายวิโรจน์... EF266009249TH
ปริญ... EF266009235TH
หยาดนภา... EF266009204TH
ภาวิณี... EF266009218TH
ปาริสา​... EF266009195TH
ศรีสุนันท์... EF266009178TH
หทัยรัตน์... RL857850205TH
พชร... RL857850267TH
อัญชิตา... RL857850029TH
ธนกฤต... EF266009155TH
เสาวนีย์... RL857850050TH
ฐณธร... RL857850063TH
เนตรนภิศ... RL857849547TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
พลังขับเคลื่อนการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย
ชื่อผู้แต่ง
นพ.ประเวศ วะสี
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
-ความเหลื่อมล้ำกับวิกฤติการณ์ทางสังคม
-ความสำเร็จทางวัตถุ ความล้มเหลวทางสังคม
การเติบโตทางเศรษฐกิจได้จบภารกิจของมันแล้ว
-ความเหลื่อมล้ำหรือความยากจน
-ความเหลื่อมล้ำแล้วทำไม
-โมเดลแห่งการพัฒนา
(1)การเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
(2)จิตสำนึกใหม่( new consciousness)
(3)การเคารพสิทธิมนุษยชน
(4)ความเท่าเทียม(equality)
(5)ประชาสังคม( civility)
-สังคมไทยขาดจิตสำนึก เรื่องความเป็นธรรม
-การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ
-ความเจริญทางวัตถุ เพิ่มความวิตกกังวล
-ความเชื่อถือไว้วางใจกัน
-ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
-ความเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้กับปัญหาสุขภาพจิต
-การทดลองในลิง
-หลุมดำแห่งความเหลื่อมล้ำ
-สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
-ความเหลื่อมล้ำเรื่องอำนาจ ทำลายความดีงาม
1.ประชาธิปไตยไม่เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหมด
2.ความเหลื่อมล้ำกระทบต่อการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ
3.ความยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรม
4.โอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน
5.ความไม่เชื่อถือไว้วางใจกัน
6.ปัญหาอาชญากรรม
7.ทุนทางสังคมต่ำ
8.การสื่อสารบิดเบี้ยวทำให้ประชาชนไม่รู้ความจริง
9.คนรวยนำประเทศเข้าไปทำสงคราม คนจนต้องไปตายในสงคราม
-เมื่อใดคนไทยทั้งชาติมีเป้าหมายร่วมกันจะเกิดพลังมหาศาลที่จะเคลื่อนไปข้างหน้า
-เป้าหมายร่วมกันของคนทั้งชาติ
-การรวมศูนย์อำนาจการปกครองต้นเหตุปัญหาของประเทศ
1.ทำให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ
2.ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอำนาจที่รวมศูนย์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.ทำให้ระบบรัฐอ่อนแอ
4.ทำให้คอร์รัปชั่นสูง
5.ทำให้การต่อสู้ชิงอำนาจทางการเมืองรุนแรงทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยและการเมืองด้อยคุณภาพ
6.ทำให้รัฐประหารได้ง่าย>br> -หัวใจของการแก้ปัญหาของประเทศคือการกระจายอำนาจให้ชุมชนจัดการตนเอง ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง
-ความถูกต้องต้องก่อตัวขึ้นมาจากหน่วยย่อยข้างล่าง
-กระบวนการชุมชน ชุมชนจัดการตนเอง ประชาธิปไตยชุมชน
-ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง
-การถักทอกันทำงานในพื้นที่โอกาสของประเทศไทย
-1 มหาวิทยาลัยต่อ 1 จังหวัด 1 บริษัทต่อ 1 ตำบล
-สัมพันธภาพใหม่บนแผ่นดินไทย
-ประชาธิปไตยควอนตัม(Quantum Democracy)
-การส่งเสริมการจัดการตนเองของแผ่นดินไทย
-สรุป
บนเส้นทางแห่งการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย
รายละเอียด
ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน การใช้อำนาจจากส่วนกลางในการกำหนดความเป็นไปของสังคม ก่อเกิดวิกฤตการณ์อย่างมหาศาล ดังเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ เชิญมาร่วมหาทางออกด้วยกันจากแนวคิดและแนวปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้ ท่ามกลางวิกฤตทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของไทยที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น หลายภาคส่วนพยายามที่จะช่วยกันหาทางออกจากสภาวะวิกฤตนี้ หากแต่ว่าเรายังรวมศูนย์อำนาจ ใช้กฎหมายซึ่งกำหนดโดยส่วนกลาง ในการแก้ไขปัญหา คงจะไม่สามารถแก้ไขหรืออกจากวิกฤตได้ ผลของการพัฒนาที่เอาวัตถุและเงินเป็นตัวตั้ง เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นอย่างมหาศาล นำไปสู่ปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย ทำให้ระบบชุมชนอ่อนแอ เกิดความเหลื่อมล้ำ เกิดความสัมพันธ์ทางดิ่งระหว่างผู้มีอำนาจข้างบนกับผู้ไม่มีอำนาจข้างล่าง ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนยากต่อการแก้ไข หนังสือเล่มนี้แนะทางออกของการแก้ไขปัญหา โดยการสร้างสัมพันธภาพใหม่ ต้องใช้ระดับล่างหน่วยย่อยพื้นฐานของสังคม คือ ชุมชนท้องถิ่น เป็นฐานในการหาทางออก ชุมชนไทยได้ค้นพบด้วยตนเองจากประสบการณ์ชีวิต ว่า จะจัดการกันเองอย่างไร การอยู่ร่วมกันจึงจะสมดุลทั้งระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม มีการสร้างสัมมาชีพ ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นของเขาเอง จะทำให้เกิดพลังบูรณาการทำให้ประเทศไทยรอดจากวิกฤตได้ หน่วยงานใดสนใจสั่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ กรุณาโทร.02-278-5533ต่อ 113
ราคาปก
150.00 บาท
ลดเหลือ
50.00 บาท
จำนวน