เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
สุจิตรา... EF266008760TH
สุวรรณา... RL857847988TH
ดรุณี... RL857847943TH
ศรวัส... RL857847838TH
สิรินทรา... RL857847855TH
บริษัท... EF266008699TH
ยงยุทธ... EF266008671TH
อรุษา... EF266008668TH
นส.... RL857847594TH
ศรวัส... RL857847532TH
นายอดุลย์... EF266008654TH
ธารา... RL857847356TH
นายสุริยัณท์... RL857874223TH
ปาณรดา... RJ633775106TH
ณัฐุฒิ... RJ636774732TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
พลังขับเคลื่อนการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย
ชื่อผู้แต่ง
นพ.ประเวศ วะสี
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
-ความเหลื่อมล้ำกับวิกฤติการณ์ทางสังคม
-ความสำเร็จทางวัตถุ ความล้มเหลวทางสังคม
การเติบโตทางเศรษฐกิจได้จบภารกิจของมันแล้ว
-ความเหลื่อมล้ำหรือความยากจน
-ความเหลื่อมล้ำแล้วทำไม
-โมเดลแห่งการพัฒนา
(1)การเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
(2)จิตสำนึกใหม่( new consciousness)
(3)การเคารพสิทธิมนุษยชน
(4)ความเท่าเทียม(equality)
(5)ประชาสังคม( civility)
-สังคมไทยขาดจิตสำนึก เรื่องความเป็นธรรม
-การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ
-ความเจริญทางวัตถุ เพิ่มความวิตกกังวล
-ความเชื่อถือไว้วางใจกัน
-ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
-ความเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้กับปัญหาสุขภาพจิต
-การทดลองในลิง
-หลุมดำแห่งความเหลื่อมล้ำ
-สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
-ความเหลื่อมล้ำเรื่องอำนาจ ทำลายความดีงาม
1.ประชาธิปไตยไม่เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหมด
2.ความเหลื่อมล้ำกระทบต่อการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ
3.ความยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรม
4.โอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน
5.ความไม่เชื่อถือไว้วางใจกัน
6.ปัญหาอาชญากรรม
7.ทุนทางสังคมต่ำ
8.การสื่อสารบิดเบี้ยวทำให้ประชาชนไม่รู้ความจริง
9.คนรวยนำประเทศเข้าไปทำสงคราม คนจนต้องไปตายในสงคราม
-เมื่อใดคนไทยทั้งชาติมีเป้าหมายร่วมกันจะเกิดพลังมหาศาลที่จะเคลื่อนไปข้างหน้า
-เป้าหมายร่วมกันของคนทั้งชาติ
-การรวมศูนย์อำนาจการปกครองต้นเหตุปัญหาของประเทศ
1.ทำให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ
2.ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอำนาจที่รวมศูนย์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.ทำให้ระบบรัฐอ่อนแอ
4.ทำให้คอร์รัปชั่นสูง
5.ทำให้การต่อสู้ชิงอำนาจทางการเมืองรุนแรงทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยและการเมืองด้อยคุณภาพ
6.ทำให้รัฐประหารได้ง่าย>br> -หัวใจของการแก้ปัญหาของประเทศคือการกระจายอำนาจให้ชุมชนจัดการตนเอง ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง
-ความถูกต้องต้องก่อตัวขึ้นมาจากหน่วยย่อยข้างล่าง
-กระบวนการชุมชน ชุมชนจัดการตนเอง ประชาธิปไตยชุมชน
-ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง
-การถักทอกันทำงานในพื้นที่โอกาสของประเทศไทย
-1 มหาวิทยาลัยต่อ 1 จังหวัด 1 บริษัทต่อ 1 ตำบล
-สัมพันธภาพใหม่บนแผ่นดินไทย
-ประชาธิปไตยควอนตัม(Quantum Democracy)
-การส่งเสริมการจัดการตนเองของแผ่นดินไทย
-สรุป
บนเส้นทางแห่งการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย
รายละเอียด
ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน การใช้อำนาจจากส่วนกลางในการกำหนดความเป็นไปของสังคม ก่อเกิดวิกฤตการณ์อย่างมหาศาล ดังเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ เชิญมาร่วมหาทางออกด้วยกันจากแนวคิดและแนวปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้ ท่ามกลางวิกฤตทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของไทยที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น หลายภาคส่วนพยายามที่จะช่วยกันหาทางออกจากสภาวะวิกฤตนี้ หากแต่ว่าเรายังรวมศูนย์อำนาจ ใช้กฎหมายซึ่งกำหนดโดยส่วนกลาง ในการแก้ไขปัญหา คงจะไม่สามารถแก้ไขหรืออกจากวิกฤตได้ ผลของการพัฒนาที่เอาวัตถุและเงินเป็นตัวตั้ง เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นอย่างมหาศาล นำไปสู่ปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย ทำให้ระบบชุมชนอ่อนแอ เกิดความเหลื่อมล้ำ เกิดความสัมพันธ์ทางดิ่งระหว่างผู้มีอำนาจข้างบนกับผู้ไม่มีอำนาจข้างล่าง ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนยากต่อการแก้ไข หนังสือเล่มนี้แนะทางออกของการแก้ไขปัญหา โดยการสร้างสัมพันธภาพใหม่ ต้องใช้ระดับล่างหน่วยย่อยพื้นฐานของสังคม คือ ชุมชนท้องถิ่น เป็นฐานในการหาทางออก ชุมชนไทยได้ค้นพบด้วยตนเองจากประสบการณ์ชีวิต ว่า จะจัดการกันเองอย่างไร การอยู่ร่วมกันจึงจะสมดุลทั้งระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม มีการสร้างสัมมาชีพ ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นของเขาเอง จะทำให้เกิดพลังบูรณาการทำให้ประเทศไทยรอดจากวิกฤตได้ หน่วยงานใดสนใจสั่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ กรุณาโทร.02-278-5533ต่อ 113
ราคาปก
150.00 บาท
ลดเหลือ
50.00 บาท
จำนวน