เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
มนภัทรา... EG707328789TH
นิตยาพร... RG247477249TH
ทศพล... EG707328713TH
กิตติ... EG707328700TH
สุพรรษา... EG707328727TH
วรพรรณ... RG247476067TH
ดร.พิณจ์ทอง... EG707328608TH
ชลิตา... RG707328571TH
Nan... RG247474653TH
ธนวัฒน์... EG707328435TH
ไกรสิทธิ์... RG247474358TH
ปารเมศ... EG707328449TH
ดวงกมล... RG247474256TH
กรรณิกา... RG247474242TH
กานต์เทวี... EG707328378TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ขันธ์ ๕ วิถีสำหรับหมอแนวพุทธ
ชื่อผู้แต่ง
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
เนื้อหา

" ขันธ์ ๕ " รากฐานแห่งปรัชญาแนวพุทธ

รากฐานการแพทย์แผนโบราณของไทย เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาในพุทธศาสนาและพัฒนาการของสังฆะหรือคณะสงฆ์มาตั้งแต่ต้น และสืบทอดต่อเนื่องไม่ขาดสายมาจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการของการแพทย์แผนไทย จึงไม่อาจแยกจากวิถีพุทธ ตรงกันข้ามจะต้องเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์อันแนบแน่น และพัฒนามาใช้ประโยชน์ให้ได้
รายละเอียด

ขันธ์ ๕ วิถีสำหรับหมอแนวพุทธ

บทนำ
๑.๑ วิถีสำหรับหมอแนวพุทธ
๑.๒ จิตนั้นสำคัญไฉน

บทที่ ๒ ขันธ์ ๕ มนุษย์ในพระพุทธศาสนา
๒.๑ ชีวิตคือขันธ์ ๕
๒.๒ ขันธ์ ๕ ส่วนประกอบห้าอย่างของชีวิต
๒.๓ ปฏิจจสมุปบาท
๒.๔ สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ

บทที่ ๓ ทัศนะเรื่องขันธ์ ๕ : กลไกของสมองกับการเจริญสติ
๓.๑ สมองกับนาม
๓.๒ การใช้วิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องนาม
๓.๓ โครงสร้างของสมองกับนาม
๓.๔ บทบาทของสติ
๓.๕ เซลล์สมองเกิดใหม่ได้ ปรับเปลี่ยนได้ และปรับวงจรประสาทได้
๓.๖ การนวดช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวดีขึ้นได้หรือไม่

บทที่ ๔ การใช้ขันธ์ ๕ ในการเยียวยาผู้ป่วย
๔.๑ หลักในการดูแลสุขภาพแบบพุทธ
๔.๒ รูปขันธ์ การเสริมมิติดูแลกาย
๔.๓ นามขันธ์ ช่วยขยายมิติทางใจ
๔.๔ หลักการประยุกต์ใช้ขันธ์ ๕ ในการเยียวยาผู้ป่วย
๔.๕ แนวปฏิบัติใในการเยียวยาผู้ป่วยในแต่ละขันธ์
๔.๖ ระบบและท่าทีในการนำหลักธรรมมาใช้เยียวยาผู้ป่วย

บทส่งท้าย:หมอจะเตือนสติตนเองอย่างไร

ภาคผนวก
๑. การเจริญสติกับปัญญา
๒. วิถีชีวิตและประสบการณ์การเยียวยาผู้ป่วยโดยใช้หลัก ขันธ์ ๕ ของหมอถวิล อภัยนิคม
ราคาปก
280.00 บาท
ลดเหลือ
250.00 บาท
จำนวน