เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ณัฏฐา... RK067893075TH
นายประสาร... RK067893146TH
สุวรัตธนะ... EF266010159TH
ดร.โชคชัย... RK067892830TH
รัชดาภรณ์​... RK067892675TH
รัตติวัสตร์... EF266010145TH
นางสาวสุพัณณิกา... RK067891587TH
ภัทชนัญ... RK067891026TH
เกศสุดา... RK067892035TH
ธนัญชัย... EF266010088TH
ไชยกิต... EF266010030TH
Tidarat... RK067890860TH
สุพจน์... EF266010043TH
พญ.ปิญชาณ์... EF266010043TH
ธนัญชัย... EF266010065TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (ปกแข็ง สันโค้ง)
ชื่อผู้แต่ง
ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

ภาคที่1.การศึกษาบุคลิกภาพแบบวิทยาศาสตร์
-แนวตะวันตก
-คำเกริ่น
-คำนิยามของคำว่า บุคลิกภาพ
-ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความนำ

กลุ่มที่1.แนวคิดจิตวิเคราะห์

1.ซิกมัน ฟรอยด์
-ชีวประวัติ
-แนวคิดที่สำคัญ
ก.จิตใต้สำนึก
ข.โครงสร้างบุคลิกภาพ
ค.ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ
ง.สัญชาตญาณ
จ.ความหวาดกังวล
ฉ.Egoและกลวิธานป้องกันตัว

2.คาร์ล กุสตาฟ จุง
-ชีวประวัติ
-แนวคิดที่สำคัญ
ก.ชีวประวัติ
ข.Self
ค.Attitude
ง.Fucntions
จ.ความเกี่ยวพันระหว่างระบบต่างๆในบุคลิกภาพ
ฉ.กฎแห่งความสมดุล
ช.จุดหมายสูงสุดของการพัฒนาบุคลิกภาพ
ซ.ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ

3.อัลเฟรด แอดเลอร์
-ชีวประวัติ
-แนวคิดสำคัญ
ก.ความปรารถนามีปมเด่น
ข.ปมด้อย
ค.ความสนใจสังคม
ง.วิถีชีวิต
จ.ประสบการณ์วัยเด็ก

4.แอริค เอช. แอริคสัน
-ชีวประวัติ
-แนวคิดสำคัญ ก.ทฤษฎี Psychosocial Stage 8 ขั้นตอน
ข.พลังอีโก้
ค.วิธีการศึกษาบุคลิกภาพแบบPsychohistorical Method

5.แฮรี่ สแตค ซัลลิแวน
-ชีวประวัติ
-แนวคิดสำคัญ
ก.โครงสร้างของบุคลิกภาพ
ข.ทฤษฎีขั้นตอนพัฒนาการของซัลลิแวน
ค.ลักษณะบุคลิกภาพเกิดอย่างไร
ง.แบบแห่งบุคลิกภาพ

6.คาเรน ฮอร์นาย
-ชีวประวัติ
แนวคิดที่สำคัญ
ก.ความหวาดกังวลพื้นฐาน
ข.ความต้องการ 10 ประการ
ค.ความเป็นตน

7.แอริค ฟรอมม์
-ชีวประวัติ
-แนวคิดที่สำคัญ
ก.ความอ้างอางเดียวดาย
ข.ความต้องการ(Basic Needs)
ค.ความขัดแย้ง
ง.อิทธิพลของสังคม
จ.องค์ประกอบในการสร้างบุคลิกภาพ

กลุ่มที่2.แนวคิดมนุษย์นิยม

8.อับราฮัม มาสโลว์
-ชีวประวัติ
-แนวคิกที่สำคัญ
ก.แรงจูงใจ
ข.คำอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์

9.คาร์ล โรเจอร์
-ชีวประวัติ
-แนวคิดที่สำคัญ
ก.ตัวตนของบุคคล
ข.จุดรวมของประสบการณ์
ค.เป้าหมายในชีวิตของบุคคล
ง.บุคลิกภาพวัฒนะ
จ.พัฒนาการความคิดนึกเกี่ยวกับตน
ฉ.จิตใต้สำนึก
ช.ชีวิตที่ดี

กลุ่มที่ 3.แนวคิดพฤติกรรมนิยม

10.บี.เอฟ.สกินเนอร์
-ชีวประวัติ
-แนวคิดที่สำคัญ
ก.การเรียนรู้แบบลงมือกระทำและการเสริมแรง
ข.การศึกษาจากการสร้างสถานการณ์ในห้องทดลอง
ค.สิ่งเร้าและการเสริมแรง
ง.มนุษย์มีศักยภาพแห่งการเรียนรู้
จ.การปรับพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
-การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ
ก.สิ่งเร้าและการตอบสนอง(S-R)
ข.ใช้วิธีการทดลองเป็นแนวทางสู่ข้อสรุป
ค.การทดลองของสกินเนอร์
ง.พฤติกรรมแบบถูกเร้าให้กระทำและพฤติกรรมแบบลงมือกระทำ
จ.การเสริมแรง-ตัวเสริมแรง
ฉ.วิธีการให้การเสริมแรง
ช.การดัดพฤติกรรม
ซ.การเสริมแรงขั้นทุติยภูมิ
กลุ่มที่4.แนวคิดลักษณะนิสัย

11.เฮนรี่ เอ. เมอร์เร่ย์
-ชีวประวัติ
-แนวคิดที่สำคัญ
ก.โครงสร้างของบุคลิกภาพ
ข.พลวัตของบุคลิกภาพ
ค.พัฒนาการบุคลิกภาพ
ง.การสังเกตุ-เครื่องมือที่ดีเลิศในการวิจัย
จ.แบบทดสอบบุคลิกภาพ TAT

12.กอร์ดอน เอ็ม. อัลล์พอร์ท
-ชีวประวัติ
-แนวคิดที่สำคัญ
ก.เทรท โครงสร้างของบุคลิกภาพและพลวัตของบุคลิกภาพ
ข.เทรทร่วมและเทรทเฉพาะตัวบุคคล
ค.ศูนย์กลางเทรทเฉพาะตัวบุคคล
ง.The Proprium
จ.วุฒิภาวะหรือบุคลิกภาพวัฒนะ
ฉ.วิถีชีวิต
ช.การพัฒนาสังคม
ซ.คุณค่าของศาสนา
ฌ.การวัดบุคลิกภาพ
ญ.ความสำคัญของภาษาที่ไม่ใช่ภาษาถ้อยคำ
ด.ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัย

13.เรย์มอนด์ ยี. แคทเทลล์
-ชีวประวัติ
-แนวคิดที่สำคัญ
ก.ความหมายของบุคลิกภาพและการทำนายบุคลิกภาพ
ข.โครงสร้างของยุคลิกภาพ..เทรท
ค.Source Traits 16 ลักษณะ
ง.แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
จ.แหล่งของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของแคทเทลล์
ฉ.การศึกษาด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

14.ฮันส์ ไอแซงค์
-ชีวประวัติ
-แนวคิดที่สำคัญ
ก.จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการทดลอง
ข.คำจำกัดความของบุคลิกภาพ
ค.มิติบุคลิกภาพ 2 มิติใหญ่
ง.มิติที่ 3 ของบุคลิกภาพ ..Psychoticism
จ.สติปัญญา
ฉ.แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ
กลุ่มที่5. แนวคิดปัญญานิยม

15.จอร์จ เคลลี่
-ชีวประวัติ
-แนวคิดที่สำคัญ
ก.มนุษย์ทุกคนคือนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างโครงสร้าง
ข.การตีความหมายจากโครงสร้าง
ค.สองขั้วของโครงสร้าง
ง.เทคนิคการวัดบุคลิกภาพในการทำจิตบำบัด
จ.The Role Construct Repertory Test(RCRT)
ฉ.การทดลองใช้ RCRT ของบีรี(1955)
ช.การนำ(RCRT)ไปใช้ในเชิงคลินิก
ซ.จิตบำบัดและบทบาทสมมุติ

16.อัลเบิร์ต แอลลิส
-ชีวประวัติ
-แนวคิดที่สำคัญ
ก.ธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์..ฐานแนวคิดของการบำบัดแบบ Rational Emotive Therapy(RET)
ข.ทฤษฎี A-B-C และ RET
ค.จิตบำบัดแบบ RET
ง.ฐานทางชีวภาพ
คำส่งท้ายภาคที่1..ความหลากหลายของทฤษฎีบุคลิกภาพ

ภาคที่2..การศึกษาบุคลิกภาพแบบศิลปศาสตร์..แนวตะวันตกผสมตะวันออก
คำเกริ่น
-วรรณกรรมและทฤษฎีบุคลิกภาพ
-ชีวประวัติและการวิเคราะห์บุคลิกภาพ
-ปรัชญาและทฤษฎีบุคลิกภาพ
-ศาสนาและการพัฒนาบุคลิกภาพ

เรื่องที่1.ตำนานคดีของชาวกรีกและบุคลิกภาพ
-การก่อเกิดและความเป็นมาของตำนานคดีของชาวกรีกที่ควรทราบ
-เนื้อความทั่วไปในตำนานคดีของชาวกรีก
-สารประโยชน์ที่เกิดจากตำนานคดีของชาวกรีก
-ขนบธรรมเนียมกรีกบางอย่างที่ควรเข้าใจ
-เรื่อง 5 เรื่อง ที่เลือกคัดจากตำนานคดีของชาวกรีก
1.นาร์ซิสซัส
2.มีเดีย
3.เอดิปัส
4.อีเลกตรา
5.ไซคี

เรื่องที่ 2.วิเคราะห์ตัวละครในวรรณกรรมตัวอย่าง
-การเลือกวรรณกรรมมาวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยา
-การเลือกทฤษฎีจิตวิทยามาใช้วิเคราะห์วรรณกรรม
-แนะนำนวนิยายที่นำมาวิเคราะห์
1.ทรัพย์ในดิน
2.ผู้อพยพ
3.บ้านขนนก

เรื่องที่3..การวิเคราะห์บุคลิกภาพจากชีวประวัติ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

เรื่องที่4..ธรรมชาติมนุษย์ตามแนวคิดExistentialism

เรื่องที่ 5..การพัฒนาบุคลิกภาพแนวพระพุทธศาสนา
ตอนที่ 1. สติปัฎฐาน 4
ตอนที่ 2. สมาธิ
ตอนที่ 3.ขันธ์ 5 จริต 6 และมงคลสูตร

คำส่งท้าย
บรรณานุกรม
ดรรชนีค้นเรื่อง
-ภาษไทย
-ภาษาอังกฤษ
รายละเอียด
รวมเนื้อหาสาระสำคัญ ๆ ของทฤษฎีบุคลิกภาพหลายแนวความคิด หลายวิธีการศึกษา ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ทั้งด้านส่วนตัวและการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพของเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมได้ หากเราเรียนรู้และทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สอดรับกับสังคมที่เราอยู่
ด้วยรูปเล่มใหม่ ปกแข็ง สวยงาม สันโค้ง ถือถนัดกระชับมือ แข็งแรง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
ราคาปก
380.00 บาท
ลดเหลือ
300.00 บาท
จำนวน