เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
จิรัชญา... EF207587952TH
พิชชาภา... EF207587855TH
ขวัญใจ... EF207587878TH
นพเกตุ... EF207587609TH
รุ้งศิริ... RG246496462TH
นางสาวสิริเลิศ... RG246495524TH
พรพิมล... EF207587396TH
นางสาวฟัลซานา... EF207587382TH
อนันต์... RG246495042TH
ชญาณิน... EF207587365TH
นายถิรวัฒน์... RG246495087TH
ศุภกร... EF207587334TH
คุณนิธิมา... RG246494872TH
จักรพงศ์... RG246494798TH
นายนัทธวงศ์... EF207587303TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (ปกแข็ง สันโค้ง)
ชื่อผู้แต่ง
ศ.ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

ภาคที่ 1. การศึกษาบุคลิกภาพแบบวิทยาศาสตร์
- แนวตะวันตก
- คำเกริ่น
- คำนิยามของคำว่า บุคลิกภาพ
- ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความนำ

กลุ่มที่ 1. แนวคิดจิตวิเคราะห์

1. ซิกมัน ฟรอยด์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. จิตใต้สำนึก
ข. โครงสร้างบุคลิกภาพ
ค. ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ
ง. สัญชาตญาณ
จ. ความหวาดกังวล
ฉ. Ego และกลวิธานป้องกันตัว

2. คาร์ล กุสตาฟ จุง
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ชีวประวัติ
ข. Self
ค. Attitude
ง. Fucntions
จ. ความเกี่ยวพันระหว่างระบบต่างๆ ในบุคลิกภาพ
ฉ. กฎแห่งความสมดุล
ช. จุดหมายสูงสุดของการพัฒนาบุคลิกภาพ
ซ. ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ

3. อัลเฟรด แอดเลอร์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ความปรารถนามีปมเด่น
ข. ปมด้อย
ค. ความสนใจสังคม
ง. วิถีชีวิต
จ. ประสบการณ์วัยเด็ก

4. แอริค เอช. แอริคสัน
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ทฤษฎี Psychosocial Stage 8 ขั้นตอน
ข. พลังอีโก้
ค. วิธีการศึกษาบุคลิกภาพแบบ Psychohistorical Method

5. แฮรี่ สแตค ซัลลิแวน
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. โครงสร้างของบุคลิกภาพ
ข. ทฤษฎีขั้นตอนพัฒนาการของซัลลิแวน
ค. ลักษณะบุคลิกภาพเกิดอย่างไร
ง. แบบแห่งบุคลิกภาพ

6. คาเรน ฮอร์นาย
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ความหวาดกังวลพื้นฐาน
ข. ความต้องการ 10 ประการ
ค. ความเป็นตน

7. แอริค ฟรอมม์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ความอ้างว้างเดียวดาย
ข. ความต้องการ(Basic Needs)
ค. ความขัดแย้ง
ง. อิทธิพลของสังคม
จ. องค์ประกอบในการสร้างบุคลิกภาพ

กลุ่มที่ 2. แนวคิดมนุษย์นิยม

8. อับราฮัม มาสโลว์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. แรงจูงใจ
ข. คำอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์

9. คาร์ล โรเจอร์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ตัวตนของบุคคล
ข. จุดรวมของประสบการณ์
ค. เป้าหมายในชีวิตของบุคคล
ง. บุคลิกภาพวัฒนะ
จ. พัฒนาการความคิดนึกเกี่ยวกับตน
ฉ. จิตใต้สำนึก
ช. ชีวิตที่ดี

กลุ่มที่ 3. แนวคิดพฤติกรรมนิยม

10. บี.เอฟ.สกินเนอร์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. การเรียนรู้แบบลงมือกระทำและการเสริมแรง
ข. การศึกษาจากการสร้างสถานการณ์ในห้องทดลอง
ค. สิ่งเร้าและการเสริมแรง
ง. มนุษย์มีศักยภาพแห่งการเรียนรู้
จ. การปรับพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
- การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ
ก. สิ่งเร้าและการตอบสนอง(S-R)
ข. ใช้วิธีการทดลองเป็นแนวทางสู่ข้อสรุป
ค. การทดลองของสกินเนอร์
ง. พฤติกรรมแบบถูกเร้าให้กระทำและพฤติกรรมแบบลงมือกระทำ
จ. การเสริมแรง-ตัวเสริมแรง
ฉ. วิธีการให้การเสริมแรง
ช. การดัดพฤติกรรม
ซ. การเสริมแรงขั้นทุติยภูมิ
กลุ่มที่ 4. แนวคิดลักษณะนิสัย

11. เฮนรี่ เอ.เมอร์เร่ย์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. โครงสร้างของบุคลิกภาพ
ข. พลวัตของบุคลิกภาพ
ค. พัฒนาการบุคลิกภาพ
ง. การสังเกตุ-เครื่องมือที่ดีเลิศในการวิจัย
จ. แบบทดสอบบุคลิกภาพ TAT

12. กอร์ดอน เอ็ม. อัลล์พอร์ท
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. เทรท โครงสร้างของบุคลิกภาพและพลวัตของบุคลิกภาพ
ข. เทรทร่วมและเทรทเฉพาะตัวบุคคล
ค. ศูนย์กลางเทรทเฉพาะตัวบุคคล
ง. The Proprium
จ. วุฒิภาวะหรือบุคลิกภาพวัฒนะ
ฉ. วิถีชีวิต
ช. การพัฒนาสังคม
ซ. คุณค่าของศาสนา
ฌ. การวัดบุคลิกภาพ
ญ. ความสำคัญของภาษาที่ไม่ใช่ภาษาถ้อยคำ
ด.ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัย

13. เรย์มอนด์ ยี. แคทเทลล์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ความหมายของบุคลิกภาพและการทำนายบุคลิกภาพ
ข. โครงสร้างของยุคลิกภาพ..เทรท
ค. Source Traits 16 ลักษณะ
ง. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
จ. แหล่งของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของแคทเทลล์
ฉ. การศึกษาด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

14. ฮันส์ ไอแซงค์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการทดลอง
ข. คำจำกัดความของบุคลิกภาพ
ค. มิติบุคลิกภาพ 2 มิติใหญ่
ง. มิติที่ 3 ของบุคลิกภาพ ..Psychoticism
จ. สติปัญญา
ฉ. แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ
กลุ่มที่ 5. แนวคิดปัญญานิยม

15. จอร์จ เคลลี่
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. มนุษย์ทุกคนคือนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างโครงสร้าง
ข. การตีความหมายจากโครงสร้าง
ค. สองขั้วของโครงสร้าง
ง. เทคนิคการวัดบุคลิกภาพในการทำจิตบำบัด
จ. The Role Construct Repertory Test(RCRT)
ฉ. การทดลองใช้ RCRT ของบีรี(1955)
ช. การนำ(RCRT)ไปใช้ในเชิงคลินิก
ซ. จิตบำบัดและบทบาทสมมุติ

16. อัลเบิร์ต แอลลิส
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์..ฐานแนวคิดของการบำบัดแบบ Rational Emotive Therapy(RET)
ข. ทฤษฎี A-B-C และ RET
ค. จิตบำบัดแบบ RET
ง. ฐานทางชีวภาพ
คำส่งท้ายภาคที่ 1. ความหลากหลายของทฤษฎีบุคลิกภาพ

ภาคที่ 2. การศึกษาบุคลิกภาพแบบศิลปศาสตร์.แนวตะวันตกผสมตะวันออก
คำเกริ่น
- วรรณกรรมและทฤษฎีบุคลิกภาพ
- ชีวประวัติและการวิเคราะห์บุคลิกภาพ
- ปรัชญาและทฤษฎีบุคลิกภาพ
- ศาสนาและการพัฒนาบุคลิกภาพ

เรื่องที่ 1. ตำนานคดีของชาวกรีกและบุคลิกภาพ
- การก่อเกิดและความเป็นมาของตำนานคดีของชาวกรีกที่ควรทราบ
- เนื้อความทั่วไปในตำนานคดีของชาวกรีก
- สารประโยชน์ที่เกิดจากตำนานคดีของชาวกรีก
- ขนบธรรมเนียมกรีกบางอย่างที่ควรเข้าใจ
-เรื่อง 5 เรื่อง ที่เลือกคัดจากตำนานคดีของชาวกรีก
1. นาร์ซิสซัส
2. มีเดีย
3. เอดิปัส
4. อีเลกตรา
5. ไซคี

เรื่องที่ 2. วิเคราะห์ตัวละครในวรรณกรรมตัวอย่าง
- การเลือกวรรณกรรมมาวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยา
- การเลือกทฤษฎีจิตวิทยามาใช้วิเคราะห์วรรณกรรม
- แนะนำนวนิยายที่นำมาวิเคราะห์
1. ทรัพย์ในดิน
2. ผู้อพยพ
3. บ้านขนนก

เรื่องที่ 3. การวิเคราะห์บุคลิกภาพจากชีวประวัติ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

เรื่องที่ 4. ธรรมชาติมนุษย์ตามแนวคิดExistentialism

เรื่องที่ 5. การพัฒนาบุคลิกภาพแนวพระพุทธศาสนา
ตอนที่ 1. สติปัฎฐาน 4
ตอนที่ 2. สมาธิ
ตอนที่ 3. ขันธ์ 5 จริต 6 และมงคลสูตร

คำส่งท้าย
บรรณานุกรม
ดัชนีค้นเรื่อง
- ภาษไทย
- ภาษาอังกฤษ
รายละเอียด

รวมเนื้อหาสาระสำคัญๆ ของทฤษฎีบุคลิกภาพหลายแนวความคิด หลายวิธีการศึกษา ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ทั้งด้านส่วนตัวและการประกอบอาชีพ

บุคลิกภาพของเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมได้ หากเราเรียนรู้และทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สอดรับกับสังคมที่เราอยู่

ด้วยรูปเล่มใหม่ ปกแข็ง สวยงาม สันโค้ง ถือถนัดกระชับมือ แข็งแรง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
ราคาปก
380.00 บาท
ลดเหลือ
320.00 บาท
จำนวน