เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้
"New Normal HIV Testing"

กรมควบคุมโรคเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจเอชไอวี หรือ VCT Day เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจและทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีโอกาสป้องกัน และเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง