Walk Together : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ในทุกวันที่ 1 ธันวาคมเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ให้ความสำคัญเรื่องการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และติดโบว์แดงเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงการสนับสนุนร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะช่วยสร้างจุดเปลี่ยนเพื่อการยุติปัญหาเอดส์