ลดอุบัติเหตุในเทศกาล เน้น
รณรงค์ 3 หมอ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข