เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
เปี่ยมศักดิ์... EG707330915TH
ธนากร... RG247009484TH
ณัฐวรา... EG707330898TH
นางวัน... RG247009246TH
นนทพัทธ์... นำส่งเอง
องอาจ... EG707330836TH
นายทีปกร... RG247008325TH
สุริยา​... EG707330725TH
ดวงหทัย... EG707330694TH
ณัฐวรา... EG707330629TH
ไอรีน... RG247406993TH
มนภัทรา... EG707330589TH
ปริศนา... EG707330561TH
นางสาวกรรณิการ์... RG247406715TH
ปัณฑิตา... EG707330527TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
คู่มือครูหมอนวดไทย เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
รายละเอียด

สารบัญเรื่อง
คำเตือนของสมเด็จพระปิยมหาราช
ผลงานกรมหลวงวงษาธิราช
บทบูชาพระไภษัชยคุรุไวทยประภา

1. สาตรฐานวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2551

2. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พศ.2542.พ.ศ. 2551

3. พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตาม พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 เรื่อง การเพิ่มประเภทการนวดไทยในสาขาการแพทย์แผนไทย

5. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2545

6. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ 2545

7. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบโรคศิลปะ ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2545

8. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกล่าวหา กล่าวโทษหรือสอบสวน ผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2546

9. กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2547 หนังสือรับรองการเป็นครูรับมอบตัวศิษย์

10. ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยเรื่องการกำหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วย การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2547(แบบ พท.1-6)

11. ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรื่อง โรคซึ่งต้องห้ามมิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2548

12. กฎกระทรวงว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพ สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2550

13. ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรื่องการขอขึ้นทะเบียนเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ประเภทการนวดไทย สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย พ.ศ.2550

14. ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรื่องการกำหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพสำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2550(พท.7 - พท.9-14)

15. ระเบียบคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ การทดสอบความรู้และการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล พ.ศ.2550 (แบบ พท.9-14)

16. สมุดทะเบียนผู้มอบตัวศิษย์เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

17. ข้อปฏิบัติในการมอบตัวศิษย์เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามมาตรา 33(1)(ก)

18. ข้อปฏิบัติในการยื่นคำร้อง ขอสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ตาม ม.33(1)(ก)

19. ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550) เรื่อง ตำราที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขุึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย

20. ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551) เรื่องตำราที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคสิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย(เพิ่มเติม)
หนังสือรับรองสถาบัน

21. หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย พ.ศ.2550(หลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย)

22. หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พ.ศ.2550 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

23. เขตการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา33(1)(ก)

24. แนวทางปฏิบัติเพื่อขอการรับรองเป็นสถาบันหรือสถานพยาบาลที่จัดการถ่ายทอดความรู้การแพทย์แผนไทย ตาม พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 มาตรา 33(1)(ก)

25. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการขอการรับรองเป็นสถาบันการศึกษา การแพทย์แผนไทย ตาม พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 มาตรา 33(1)(ข)

ภาคผนวก
ราคาปก
250.00 บาท
ลดเหลือ
225.00 บาท
จำนวน